Školy, zbystrite pozornosť! Opäť sa môžete zapojiť do zábavnej súťaže!

30. januára 2024

Organizátori programu Viem, čo zjem vyhlasujú súťaž pre zapojené triedy. V súťaži s názvom „Zdravý pohyb máme radi“ majú žiaci za úlohu zhotoviť fotografiu z ľubovoľnej športovej alebo pohybovej aktivity. Tá sa môže uskutočniť kdekoľvek, či už v priestoroch školy alebo vonku, v prírode. Je iba na vás, či pôjde o aktivity v rámci telesného cvičenia, výletu, školy v prírode, lyžiarskeho pobytu alebo akejkoľvek inej, školou organizovanej pohybovej aktivity.
Pohyb je plne v súlade s filozofiou programu Viem, čo zjem, ktorý podporuje výchovu detí k vyváženému životnému štýlu. K nemu patrí nielen zdravá strava, ale aj primeraný pohyb.

Pravidlá súťaže:

1. Do súťaže sa môže prihlásiť každá trieda, ktorú škola zapojila buď do projektu alebo do voliteľného predmetu Viem, čo zjem v školskom roku 2023/2024. (nie triedy, ktoré nie sú zapojené v projekte, alebo vo voliteľnom predmete v tomto školskom roku)
2. Úlohou žiakov je pod dohľadom pedagóga zhotoviť súťažnú fotografiu, ktorá bude zachytávať zrealizovanú, ľubovoľnú športovú či pohybovú aktivitu triedy. Môže ísť o fotografiu zachytávajúcu buď jednotlivca z triedy (žiaka) alebo viacerých, či celého kolektívu pri takejto aktivite. Trieda nemá pri vymýšľaní aktivity žiadne ďalšie obmedzenia. Je ľubovoľné, aký typ športu alebo pohybovej aktivity to bude. Musí ísť teda o autorské fotografie žiakov, nie pedagógov. 
3. Každá zapojená trieda môže prihlásiť do súťaže iba 1 fotografiu za celú triedu (je na triedach, či fotografiu vyberie kolektív alebo učiteľ). Do súťaže môže následne vybratú fotografiu prihlásiť iba kontaktná osoba, t.j. pedagóg, ktorý triedu do programu Viem, čo zjem v tomto školskom roku prihlásil.
4. Fotografiu je potrebné (ako prílohu) zaslať na emailovú adresu info@viemcozjem.sk. Súčasne je potrebné do tela emailu uviesť nasledovné údaje: meno kontaktnej osoby (pedagóga), školu, triedu, meno žiaka – autora vybranej fotografie, opis aktivity, z ktorej fotografia pochádza, sken súhlasu zákonného zástupcu autora fotografie (žiaka) s uverejnením jeho mena na webovej stránke Viem, čo zjem ako aj sken súhlasu zákonného zástupcu žiaka/žiakov, ktorí sú na predmetnej fotografii zobrazení. Do predmetu emailu vpíšte označenie Súťažná fotografia.
5. Tri najúspešnejšie triedy získajú cenu pre svoju školu v podobe cvičebných pomôcok v hodnote 500, 300 a 200 eur. Súčasne, v prípade záujmu, získajú tieto tri školy možnosť, aby profesionálni kuchári zo spoločnosti NESTLÉ uskutočnili na škole zážitkové varenie a pripravili deťom v školskej jedálni chutný a zdravý dezert (uskutoční sa vždy po dohode s vedením školy).
6. Fotografie s požadovanými údajmi je do súťaže možné zasielať od 5. februára 2024 do 17. marca 2024. Súťaž bude vyhodnotená organizátormi v marci 2024.
7. Každá fotografia, ktorá nebude spĺňať organizátormi stanovené pravidlá nebude do súťaže zaradená. 
8. Účasť v súťaži je dobrovoľná.