Formy výučby

Program Viem, čo zjem je možné na škole aplikovať buď ako projekt alebo voliteľný predmet. Rozdiel medzi týmito dvoma formami je rozsah výučby/učebných materiálov a forma implementácie v základných školách.

Viem, čo zjem ako projekt

Forma projektu sa odporúča pre 3., 4. a 5. ročníky základných škôl.
V súčasnosti sú k dispozícii učebné materiály, vrátane interaktívnych, na rôzne témy v rozsahu 8 vyučovacích hodín, z ktorých si učiteľ vyberie na výučbu ľubovoľný počet (minimálne však 1 vyučovaciu hodinu). Využitie učebných materiálov je však širšie, je možné ich využiť napr. v záujmových krúžkoch a ďalšej mimoškolskej činnosti, podľa vlastného uváženia školy.

Rozsah učebných materiálov, ktoré sú pre školu dostupné bezplatne, sa postupne rozširuje, pričom budú priebežne upravované s ohľadom na plánovanú kurikulárnu reformu.

Škola získa prístup k učebným materiálom po registrácii povereným zástupcom školy, ktorý bude pre tento účel za školu kontaktnou osobou.

Viem, čo zjem ako voliteľný predmet

Forma voliteľného predmetu sa odporúča pre 4. a 5. ročníky základných škôl.

Predmet si škola môže zaradiť do vyučovania prostredníctvom disponibilných hodín. V súčasnosti sú k dispozícii učebné materiály, vrátane interaktívnych, v rozsahu 39 vyučovacích hodín. Učebné materiály sú vhodné nielen pre výučbu, ale dajú sa využiť aj pre záujmové krúžky alebo ako doplnok výučby.

Vzdelávací štandard a metodické materiály k voliteľnému predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Rozsah učebných materiálov, ktoré sú pre školu dostupné bezplatne, sa postupne rozširuje, pričom budú priebežne upravované s ohľadom na plánovanú kurikulárnu reformu.

Škola získa prístup k učebným materiálom po registrácii povereným zástupcom školy, ktorý bude pre tento účel za školu kontaktnou osobou.